Mogu li udruge obavljati gospodarsku djelatnost?

Piše: Irena Slovinac

 

Udruga je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih ili pravnih osoba radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode, te ostvarivanja humanitarnih, socijalnih, kulturnih, odgojno-obrazovnih, znanstvenih, sportskih, zdravstvenih, tehničkih, informacijskih, strukovnih ili drugih ciljeva, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih koristi.

 

Udruga mora biti upisana u registar udruga i mora ima statut. Statut udruge između ostalog mora sadržavati odredbe o:

 • ciljevima udruge i područjima djelovanja sukladno ciljevima,
 • djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
 • gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja.

Udruga, pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi, može obavljati gospodarske djelatnosti ako je to propisano statutom, a sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti. Tako udruga može obavljati djelatnost trgovine na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o trgovini (Nar. nov., br. 87/08 - 30/14; u nastavku: ZoT), ugostiteljsku djelatnost na način i pod uvjetima propsanim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 138/06 - 89/14; u nastavku: ZUD) itd.

 

S obzirom da udruga posluje po načelu neprofitnosti, ako u obavljanju gospodarske djelatnosti ostvari dobit, ona se mora sukladno statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom. To znači da udruga ne smije obavljati djelatnost radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

 

U nastavku dajemo kratki pregled načina i uvjeta pod kojima udruge mogu obavljati djelatnost trgovine i ugostiteljstva, kao djelatnosti koje udruge najčešće imaju propisane u svom statutu.

 

Obavljanje trgovine
Udruge i druge neprofitne pravne osobe mogu obavljati djelatnost trgovine na način i uz uvjete propisane ZoT-om. Udruge smiju prodavati samo svoje proizvode. To znači da ne smiju kupovati robu u svrhu njezine prodaje.

 

Svoje proizvode udruga može prodavati na malo izvan prodavaonica i to:

 • na štandovima i klupama izvan tržnica na malo;
 • na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i sl.;
 • putem kioska;
 • prigodnom prodajom;
 • u prostorima kulturnih, sakralnih, obrazovno-pedagoških, sportskih, znanstvenih i dr. javnih ustanova; te 
 • prostorima koji se smatraju zaštićenim područjima prirode.

Prije nego započne s prodajom mora ishoditi rješenje da prodajni objekti, oprema i sredstva kojima se obavlja trgovina ispunjavaju minimalne tehničke uvjete, te opće sanitarne i zdravstvene uvjete ako prodaje hranu, a kojima moraju udovoljavati i osobe koje posluju s hranom. Iznimno, rješenje nije potrebno u slučaju prigodne prodaje (prodaja na sajmovima, priredbama, izložbama i sl.) kao i za objekte za koje je već prethodno izdano rješenje, ako u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena, a ne radi se o prodaji hrane.

 

Udruga može svoje proizvode prodavati na javno prometnim površinama na mjestima koja su određena odlukom grada/općine, a na površinama koje imaju pristup s javno prometnih površina na mjestima za koja ima odobrenje grada/općine.

 

Prilikom prodaje svojih proizvoda udruga je dužna osigurati podatke o stanju robe, istaknuti cijene, izdavati račune te postupati u skladu s drugim odredba ZoT-a i Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) kao i poreznih propisa.

 

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti
Prema čl. 3. st. 2. ZUD-a, ugostiteljsku djelatnost, pod uvjetima propisanim tim zakonom, mogu obavljati sljedeće udruge:

 • lovačke udruge koje su na području lovišta pravo lova stekle koncesijom ili zakupom sukladno posebnim propisima i ribičke udruge, u svojim prostorijama i prostorima, za svoje članove i druge registrirane lovce i ribolovce;
 • amaterske sportske udruge za svoje potrebe u svojim poslov¬nim prostorijama i prostorima;
 • udruge pripadnika nacionalnih manjina u svojim prostorijama i prostorima za potrebe svojih članova i drugih pripadnika te nacionalne manjine, odnosno pripadnika istog naroda u svrhu održavanja kulturnih i drugih događanja radi očuvanja, promicanja i iskazivanja nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalne manjine; 
 • i druge pravne osobe navedene u ovom članku.

Da bi udruga obavljala ugostiteljsku djelatnost mora imati rješenje da objekt ispunjava minimalne uvjete, te se pridržavati odrebi ZUD-a i drugih propisa.

 

Pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jela koje udruge organiziraju za potrebe svojih djelatnika i svojih članova u svojim poslovnim prostorijama i prostorima ne smatra se ugostiteljskom djelatnošću.


< NATRAG