Porezi


Pregled poreznih stopa u 2017.

Pregled poreznih stopa u 2017.

20.11.2017.

U okviru posljednje porezne reforme, kojom je obuhvaćena većina poreznih propisa, propisane su nove porezne stope, koje se primjenjuju od 1.1.2017. U nastavku donosimo pregled najvažnijih stopa.

više...

Oslobođenje od PDV-a prilikom prodaje automobila

Oslobođenje od PDV-a prilikom prodaje automobila

16.11.2017.

Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a prilikom prodaje osobnih automobila neposredno je povezana s korištenjem prava na odbitak pretporeza prilikom njegove nabave. Naime, prema odredbama čl. 40. st. 2. Zakona o PDV-u (Zakon), PDV-a su oslobođene isporuke dobara za čije stjecanje ili nabavu odnosno uporabu nije bio moguć odbitak pretporeza prema čl. 61. st. 1. Zakona.

više...

Unos nekretnine u kapital društva

Unos nekretnine u kapital društva

29.08.2017.

Unos nekretnina u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje kapitala ne podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina. Prema propisima o PDV-u, kada trgovačko društvo ili trgovac pojedinac unosi imovinu u drugo društvo ili u imovinu trgovca pojedinca, radi se o oporezivoj isporuci.

više...

Davanje automobila članu uprave na 24-satno korištenje

Davanje automobila članu uprave na 24-satno korištenje

28.08.2017.

Kada govorimo o poreznom tretmanu korištenja službenih osobnih automobila od strane članova uprave društva, a u pravilu se radi o tzv. 24-satnom korištenju, potrebno je naglasiti da se on razlikuje ovisno o tome je li član uprave zaposlen u društvu ili nije, radi li se o vlasniku (dioničaru, udjeličaru) društva te razdoblju nabave/korištenja automobila.

više...

Zaposleni umirovljenici i korištenje osobnog odbitka

Zaposleni umirovljenici i korištenje osobnog  odbitka

03.08.2017.

Umirovljenici u pravilu osobni odbitak koriste pri isplati mirovine, a temeljem porezne kartice koju Porezna uprava elektroničkim putem dostavlja HZMO-u po službenoj dužnosti. Međutim, umirovljenici koji su nastavili raditi do polovice radnog vremena i stoga ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada i kod drugih isplatitelja, trebali bi razmotriti gdje im je isplativije koristiti osobni odbitak, a moguće je da osobni odbitak u određenom postotku koriste i pri isplati mirovine i pri isplati plaće.

više...

Prekid godišnjeg odmora radi službenog puta i priznavanje troškova

Prekid godišnjeg odmora radi službenog puta i priznavanje troškova

02.08.2017.

Za vrijeme boravka radnika na godišnjem odmoru ponekad dolazi do prekida godišnjeg odmora i upućivanja radnika na službeni put iz mjesta u kojem boravi na godišnjem odmoru. U takvim situacijama postavljaju se pitanja priznavanja troškova tog službenog puta odnosno nadoknade takvih troškova radniku.

više...

Tko mora sastaviti dokumentaciju o transfernim cijenama?

Tko mora sastaviti dokumentaciju o transfernim cijenama?

01.08.2017.

Cijene koje se primjenjuju u transakcijama između povezanih društava nazivamo transfernim cijenama. Transferne cijene predstavljaju jedan od instrumenata planiranja poreznih obveza na nivou grupe povezanih društava.

više...

Neoporezive isplate radnicima

Neoporezive isplate radnicima

31.07.2017.

Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su određeni primici koje poslodavac može isplatiti radnicima bez plaćanja poreza na dohodak. No, pritom je bitno da nekim od izvora radnoga prava (ugovorom/pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom) ili odlukom poslodavca bude regulirano pravo na isplatu i pripadajući iznos.

više...

Dodjela vlastitih dionica članovima uprave

Dodjela vlastitih dionica članovima uprave

19.07.2017.

U slučaju kada se vlastite dionice društva dodjeljuju članovima uprave bez naknade ili uz povoljniju naknadu, za stjecatelja je potrebno utvrditi oporezivi primitak. Pritom, porezni tretman može biti različit, te je, ovisno o okolnostima, po osnovi dodjele ili povoljnije kupnje vlastitih dionica članovima uprave moguće da se utvrđuje ili dohodak od nesamostalnog rada (plaća), ili dohodak od kapitala, ili pak drugi dohodak.

više...

Isplate određenih primitaka članovima uprave

Isplate određenih primitaka članovima uprave

16.07.2017.

Članovi uprave društva ostvaruju određene primitke od društva u kojem su zaposleni, ili samo obavljaju funkciju člana društva, o čemu i ovisi jesu li ti primici oporezivi ili neoporezivi.

više...

Najviša godišnja osnovica za 2017.

Najviša godišnja osnovica za 2017.

06.07.2017.

Najviša godišnja osnovica najviši je iznos do kojega je obveza uplatiti doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MO I. stup) prema svim osnovama za jednu godinu, a bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju te godine.

više...

Novine u korištenju osobnog odbitka

Novine u korištenju osobnog odbitka

08.06.2017.

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka koji se poreznim obveznicima priznaje za svaki mjesec poreznog razdoblja i koji umanjuje iznos ostvarenog dohotka, a time i poreznu obvezu.

više...

Stjecanje gratis uzoraka unutar EU

Stjecanje gratis uzoraka unutar EU

02.06.2017.

Isporuku uzoraka pojedinih dobara možemo definirati kao isporuku primjerenih količina dobara (npr. nekoliko komada) koja služe potencijalnim kupcima da donesu odluku o njihovoj kupovini. Kada tuzemni porezni obveznici primaju uzorke dobara od poreznih obveznika iz drugih država članica EU-a, postavljaju se pitanja u vezi obračuna PDV-a na takva stjecanja dobara i izvještavanja takvih prometa za potrebe INTRASTAT izvještavanja.

više...

Koji se podaci (ne) smatraju poreznom tajnom?

Koji se podaci (ne) smatraju poreznom tajnom?

29.05.2017.

Institut porezne tajne uređen je odredbama Općeg poreznog zakona, na način da se propisuje koji se podaci smatraju poreznom tajnom (svi podaci iz poreznog postupka), koje osobe su dužne paziti na institut porezne tajne te kada prilikom iznošenja podataka nije povrijeđen institut čuvanja porezne tajne.

više...

Troškovi reprezentacije od 1.1.2017.

Troškovi reprezentacije od 1.1.2017.

20.04.2017.

Porezna osnovica se povećava za 50% troškova reprezentacije ...

više...

Isplata naknade za odvojeni život od obitelji u 2017.

Isplata naknade za odvojeni život od obitelji u 2017.

13.04.2017.

Ostvarivanje prava iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom poslodavac uređuje izvorom radnog prava ...

više...

Mirovine iz inozemstva – plaćanje poreza na dohodak od 1.1.2017.

Mirovine iz inozemstva – plaćanje poreza na dohodak od 1.1.2017.

07.04.2017.

Nove stope za obračun poreza na dohodak propisane su ne samo za mirovine ...

više...

Novi Zakon o porezu na promet nekretnina

Novi Zakon o porezu na promet nekretnina

12.12.2016.

Predlaže se donošenje novog Zakona o porezu na promet nekretnina ...

više...

Oporezivanje premija osiguranja

Oporezivanje premija osiguranja

14.11.2016.

Ugovorom o osiguranju osiguratelj se obvezuje ...

više...

Računanje praga stjecanja dobara unutar EU

Računanje praga stjecanja dobara unutar EU

11.11.2016.

Tri ispravna primjera ....

više...