Porezi


Osigurana prehrana i umanjenje dnevnica

Osigurana prehrana i umanjenje dnevnica

19.02.2018.

Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi dnevnica za službena putovanja ...

više...

Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 2018.

Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 2018.

16.02.2018.

U slučaju neispunjavanja obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom poslodavci moraju platiti novčanu naknadu ...

više...

Nezakonita uporaba motornih vozila na području RH

Nezakonita uporaba motornih vozila na području RH

13.02.2018.

Kada se utvrdi da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na području RH, tada nastaje obveza ...

više...

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2018. godini

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2018. godini

12.02.2018.

Objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba ...

više...

Porezni tretman nabave i korištenja automobila od 1.1.2018.

Porezni tretman nabave i korištenja automobila od 1.1.2018.

09.02.2018.

Od 1.1.2018. promijenio se način priznavanja prava na odbitak pretporeza prilikom nabave i korištenja osobnih automobila ...

više...

Potvrda o visini dohotka

Potvrda o visini dohotka

04.01.2018.

Na kraju 2017. godine isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugi dohodak obvezan je fizičkoj osobi (poreznom obvezniku) dati potvrdu o visini pojedinačnog i ukupnog godišnjeg primitka po navedenoj vrsti izvora dohotka.

više...

Otpis materijalne imovine

Otpis materijalne imovine

28.12.2017.

Onog trenutka kada poduzetnik procijeni da od korištenja materijalne imovine više neće ostvarivati nikakve buduće ekonomske koristi, imovina bi se trebala prestati priznavati u poslovnim knjigama, odnosno trebalo bi ju otpisati (rashodovati). Takav otpis imovine rezultira rashodima koji se priznaju u računu dobiti i gubitka poduzetnika.

više...

Dobici od prodaje poslovnih udjela

Dobici od prodaje poslovnih udjela

22.12.2017.

Od 1. siječnja 2016., u sustav oporezivanja porezom na dohodak uvedeno je i oporezivanje kapitalnih dobitaka, odnosno razlike između ugovorene prodajne cijene financijske imovine koja se otuđuje i njene nabavne vrijednosti. Financijskom imovinom, pored ostalog, smatraju se i udjeli u kapitalu trgovačkih društava i drugih vrsta udruživanja čiji je način raspolaganja udjelima usporediv s takvim društvima.

više...

Godišnji/konačni dohodak

Godišnji/konačni dohodak

20.12.2017.

Uvođenjem posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak u sustav poreza na dohodak znatno je smanjen broj obveznika podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak. Za 2017. godinu prvi se puta primjenjuju zakonske odredbe o godišnjem/konačnom dohotku te ukazujemo što to konkretno znači za porezne obveznike.

više...

Otpisi nenaplativih potraživanja

Otpisi nenaplativih potraživanja

11.12.2017.

Kako bi otpis potraživanja bio porezno priznati rashod, porezni obveznik je dužan do trenutka nastupa zastare prava na naplatu postupiti pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno poduzeti sve radnje za naplatu potraživanja. Zakon o porezu na dobit sadrži posebnu odredbu temeljem koje nije potrebno pokretati određene radnje zbog neekonomičnosti i nesvrsishodnosti, te je iz istih razloga moguće prekinuti neke pokrenute radnje.

više...

Porezna kartica elektroničkim putem

Porezna kartica elektroničkim putem

29.11.2017.

Radnicima i drugim osobama koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, pravo na osobni odbitak, pripadnost općini/gradu i ostali podaci bitni za utvrđivanje predujma poreza na dohodak, priznaje se i utvrđuje isključivo na temelju porezne kartice kojom raspolažu isplatitelji primitaka ili sam porezni obveznik.

više...

Pregled poreznih stopa u 2017.

Pregled poreznih stopa u 2017.

20.11.2017.

U okviru posljednje porezne reforme, kojom je obuhvaćena većina poreznih propisa, propisane su nove porezne stope, koje se primjenjuju od 1.1.2017. U nastavku donosimo pregled najvažnijih stopa.

više...

Oslobođenje od PDV-a prilikom prodaje automobila

Oslobođenje od PDV-a prilikom prodaje automobila

16.11.2017.

Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a prilikom prodaje osobnih automobila neposredno je povezana s korištenjem prava na odbitak pretporeza prilikom njegove nabave. Naime, prema odredbama čl. 40. st. 2. Zakona o PDV-u (Zakon), PDV-a su oslobođene isporuke dobara za čije stjecanje ili nabavu odnosno uporabu nije bio moguć odbitak pretporeza prema čl. 61. st. 1. Zakona.

više...

Unos nekretnine u kapital društva

Unos nekretnine u kapital društva

29.08.2017.

Unos nekretnina u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje kapitala ne podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina. Prema propisima o PDV-u, kada trgovačko društvo ili trgovac pojedinac unosi imovinu u drugo društvo ili u imovinu trgovca pojedinca, radi se o oporezivoj isporuci.

više...

Davanje automobila članu uprave na 24-satno korištenje

Davanje automobila članu uprave na 24-satno korištenje

28.08.2017.

Kada govorimo o poreznom tretmanu korištenja službenih osobnih automobila od strane članova uprave društva, a u pravilu se radi o tzv. 24-satnom korištenju, potrebno je naglasiti da se on razlikuje ovisno o tome je li član uprave zaposlen u društvu ili nije, radi li se o vlasniku (dioničaru, udjeličaru) društva te razdoblju nabave/korištenja automobila.

više...

Zaposleni umirovljenici i korištenje osobnog odbitka

Zaposleni umirovljenici i korištenje osobnog  odbitka

03.08.2017.

Umirovljenici u pravilu osobni odbitak koriste pri isplati mirovine, a temeljem porezne kartice koju Porezna uprava elektroničkim putem dostavlja HZMO-u po službenoj dužnosti. Međutim, umirovljenici koji su nastavili raditi do polovice radnog vremena i stoga ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada i kod drugih isplatitelja, trebali bi razmotriti gdje im je isplativije koristiti osobni odbitak, a moguće je da osobni odbitak u određenom postotku koriste i pri isplati mirovine i pri isplati plaće.

više...

Prekid godišnjeg odmora radi službenog puta i priznavanje troškova

Prekid godišnjeg odmora radi službenog puta i priznavanje troškova

02.08.2017.

Za vrijeme boravka radnika na godišnjem odmoru ponekad dolazi do prekida godišnjeg odmora i upućivanja radnika na službeni put iz mjesta u kojem boravi na godišnjem odmoru. U takvim situacijama postavljaju se pitanja priznavanja troškova tog službenog puta odnosno nadoknade takvih troškova radniku.

više...

Tko mora sastaviti dokumentaciju o transfernim cijenama?

Tko mora sastaviti dokumentaciju o transfernim cijenama?

01.08.2017.

Cijene koje se primjenjuju u transakcijama između povezanih društava nazivamo transfernim cijenama. Transferne cijene predstavljaju jedan od instrumenata planiranja poreznih obveza na nivou grupe povezanih društava.

više...

Neoporezive isplate radnicima

Neoporezive isplate radnicima

31.07.2017.

Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su određeni primici koje poslodavac može isplatiti radnicima bez plaćanja poreza na dohodak. No, pritom je bitno da nekim od izvora radnoga prava (ugovorom/pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom) ili odlukom poslodavca bude regulirano pravo na isplatu i pripadajući iznos.

više...

Dodjela vlastitih dionica članovima uprave

Dodjela vlastitih dionica članovima uprave

19.07.2017.

U slučaju kada se vlastite dionice društva dodjeljuju članovima uprave bez naknade ili uz povoljniju naknadu, za stjecatelja je potrebno utvrditi oporezivi primitak. Pritom, porezni tretman može biti različit, te je, ovisno o okolnostima, po osnovi dodjele ili povoljnije kupnje vlastitih dionica članovima uprave moguće da se utvrđuje ili dohodak od nesamostalnog rada (plaća), ili dohodak od kapitala, ili pak drugi dohodak.

više...