Obveze iznajmljivača soba i postelja turistima (paušalista)

Piše: Irena Đurica

 

Turistička sezona je u tijeku. Mnogi građani odlučuju se na iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima kako bi poboljšali obiteljske prihode, a zakonodavac je omogućio da takvo obavljanje djelatnosti može biti oporezivano paušalno. Paušalno oporezivanje znači da bez obzira koliki prihod građanin ostvari temeljem iznajmljivanja, porez se uvijek plaća sukladno dobivenom rješenju porezne uprave i u skladu sa smještajnim kapacitetom.

 

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, visine paušalnog poreza po krevetu/smještajnoj jedinici u kampu, i odgovarajućeg koeficijenta područja na kojem se usluga pruža. Visina paušalnog poreza iznosi 300,00 kn po krevetu, odnosno 350,00 kn po smještajnoj jedinici u kampu. Koeficijent područja na kojem se pruža usluga određuje se prema pripadnosti naselja u kojem se usluga pruža, razredu turističkog mjesta, i to: naselja u razredu A koeficijent 1,00, naselja u razredu B koeficijent 0,85, naselja u razredu C koeficijent 0,70 te naselja u rezredu D kao i ostala nerazvrstana koeficijent 0,50.

 

Primjer: Građanin iznajmljuje apartman kapaciteta 2 kreveta u turističkom naselju razreda A. Godišnji paušalni porez iznosi 600,00 kn bez obzira na ostvareni prihod od iznajmljivanja.
Paušalni porez smatra se konačnim porezom i po osnovi istog se temeljem godišnje porezne prijave ne može ostvariti povrat poreza, niti se isti može uvrstiti u godišnju poreznu prijavu.

 

Uvjeti koje građanin mora ispunjavati da bi imao pravo na paušalno oporezivanje su slijedeći:

  • nije obveznik PDV-a;
  • dohodak ne utvrđuje temeljem poslovnih knjiga;
  • iznajmljuje najviše do 20 postelja odnosno kreveta i/ili 
  • organizira kamp na vlastitom zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, donosno do 30 gostiju istodobno.

Obveze iznajmljivača. Prije početka obavljanja djelatnosti iznajmljivači su dužni ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda državne uprave prema adresi smještajne jedinice.

 

Po primitku Rješenja, u roku 8 dana, iznajmljivači su obvezni upisati se u Registar poreznih obveznika podnošenjem Obrasca RPO-1 u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Potom će Porezna uprava donijeti Rješenje o godišnjem paušalnom porezu na dohodak, a iznajmljivač je dužan isti plaćati tromjesečno (uplatnice šalje Porezna uprava).

 

Iznajmljivači-paušalisti dužni su svakom gostu izdati račun koji mora sadržavati podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta), nadnevak izdavanja računa, broj računa, ime i prezime/naziov osobe kojoj je usluga pružena, cijenu obavljene usluge, a ispostavlja se u najmanje dva primjerka. Osim toga, iznajmljivač je dužan voditi Evidenciju o prometu (Obrazac EP) u kojoj se evidentiraju svi izdani računi kronološki i bez obzira da li su isti naplaćeni ili ne.

 

Prijava gostiju obavlja se u roku 24 sata po dolasku, turističkoj zajednici općine/grada gdje se pruža usluga smještaja. Ovisno o mogućnostima turističkih zajednica, prijava gostiju može se izvršiti i elektronski/on-line. Iznajmljivači su dužni voditi Popis gostiju.

 

Osim poreza, iznajmljivači su dužni plaćati i boravišnu pristojbu te članarinu turističkoj zajednici.

 

Boravišna pristojba se plaća također paušalno sukladno registriranim smještajnim kapacitetima (ne i na pomoćne krevete), a uplatnice za uplatu boravišne pristojbe šalje Turistička zajednica.

 

Članarina turističkoj zajednici plaća se prema ostvarenim primicima od iznajmljivanja primjenom propisane stope, a sukladno koeficijentu za određeni turistički razred. Iznajmljivači su dužni sastaviti Obrazac TZ te isti dostaviti Poreznoj upravi do kraja veljače za prethodnu kalendarsku godinu.

 

Da se ne zaboravi!

Iznajmljivači su dužni vidno istaknuti standardiziranu ploču za označavanje objekta, te cjenik usluga u svakoj sobi odnosno apartmanu, te svake godine do kraja travnja ishoditi liječničku uvjerenje.

 

DETALJNIJE O TEMI:
FIP br. 5/14, K. Vranar, str. 120


< NATRAG