Donacije neprofitnim organizacijama iz proračuna

Piše: Nikolina Bičanić

 

Proračunska sredstva koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) te drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, u visini utvrđenoj proračunom. Tako u proračunu odnosno financijskom planu proračuni i proračunski korisnici mogu predvidjeti davanje sredstava neprofitnim organizacijama: udrugama, sportskim društvima, zakladama i fundacijama, humanitarnim organizacijama, vjerskim zajednicama, političkim strankama itd. Takvi prijenosi se prema ekonomskoj klasifikaciji određuju kao donacije. Prema posebnim propisima, primjerice Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakona o sportu itd., financiranje određenih neprofitnih organizacija za državni odnosno proračun JLP(R)S-a je i zakonska obveza.

 

Donacije i sponzorstva

Često se proračunska sredstva neprofitnim organizacijama daju putem sponzorstava. Međutim, sponzoriranje nije isto što i doniranje.

 

Donacije su prijenosi sredstava (novca ili nefinancijske imovine) bez protučinidbe (protuusluge) i bez  naknade, dok se kod sponzoriranja prijenos sredstava obavlja s protučinidbom.

 

Donacije u novcu nisu oporezive PDV-om, ne ispostavlja se račun (jer nije bilo isporuke), a za proračun odnosno za proračunskog korisnika to je rashod. Donacije nefinancijske imovine za proračun/proračunske korisnike - porezne obveznike PDV-a su u pravilu oporezive (PDV se obračunava na tržišnu vrijednost darovanih sredstava), a priznaju se kao prihodi od prodaje imovine i rashodi od donacija.

 

Kod sponzoriranja neprofitna organizacija koja primi sredstva od sponzora obavezna je sponzoru izdati račun za uslugu koju mu pruža zauzvrat, najčešće je to neki oblik promidžbe. Takav je prijenos sredstava neprofitnoj organizaciji oporeziv PDV-om, pa neprofitna organizacija obračunava i iskazuje PDV na računu, a neće obračunati PDV samo ako je mali porezni obveznik PDV-a i nije upisana u Registar obveznika PDV-a. Za proračun/proračunskog korisnika, ovakav prijenos predstavlja rashod promidžbe i informiranja ili dr., a ne rashod od donacije.

 

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

Od ove godine u primjeni je novi zakon - Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u nastavku ponegdje: Zakon), koji za neprofitne organizacije koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a propisuje obvezu dostavljanja izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava. Tako je svaka neprofitna organizacija (izuzev vjerskih zajednica) dužna nadležnom tijelu državne uprave, JLP(R)S-u, odnosno drugom nadležnom tijelu javne vlasti dostaviti ovaj izvještaj.

 

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija propisan je poseban obrazac: PROR-POT na kojem se sastavlja ovaj izvještaj, kao i rokovi predočavanja. Izvještaj su neprofitne organizacije obvezne predočiti u roku od 60 dana od isteka poslovne godine, ali i u kraćem roku ako je tako utvrđeno drugim propisom ili drugim aktima, te u bilo kojem roku tijekom poslovne godine ako to zatraži davatelj sredstava. Izvještaj o potrošnji potpisuje zakonski zastupnik neprofitne organizacije.

 

Donacije i fiskalna odgovornost

Čelnici proračuna i proračunskih korisnika već četiri godine daju godišnju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, što je obaveza koju propisuje Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Na taj način javno potvrđuju svoju odgovornost za upravljanje proračunskim subjektima. Izjavu, između ostaloga, daju i na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila), a prema Upitniku, proračuni i proračunski korisnici imaju obvezu pratiti i kontrolirati namjensko isplaćivanje donacija i njihovo namjensko korištenje kod krajnjih korisnika. Upitnik zahtijeva i provjeru je li proračun odnosno proračunski korisnik davatelj donacije obavio kontrolu: provjeru namjenskog iskorištenja donacije na licu mjesta, kod krajnjih korisnika donacije, i to za svaku isplatu donacije veću od 20.000,00 kuna. A od 2015. je Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisano da nadležna tijela i JLP(R)S-i (davatelji proračunskih sredstava) imaju pravo kod neprofitnih organizacija vršiti kontrole na licu mjesta o utrošku sredstava iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a.

 

Donacije su prijenosi sredstava bez protučinidbe.

 

Upitnikom se također provjerava je li proračun odnosno proračunski korisnik davatelj donacije obavio kontrolu postojanja izvještaja krajnjeg korisnika o utrošku sredstava donacije, za svaku donaciju iz proračuna veću od 10.000,00 kuna. Kao što je već spomenuto, od ove godine neprofitne organizacije obvezne su sastavljati izvještaj o potrošnji takvih sredstava prema novome Zakonu i spomenutom Pravilniku, bez obzira na iznos primljenih sredstava iz proračuna.

 

Još je važno napomenuti da je dane donacije neprofitnim organizacijama potrebno regulirati ugovorima, kako bi se u Upitniku moglo potvrdno odgovoriti na pitanje kojim se provjerava postojanje tih ugovora, koji, prema Upitniku, trebaju služiti kao podloga za isplate donacija.

 

Prekršajne kazne za nepropisno davanje donacija

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija predviđene su prekršajne kazne za čelnika tijela državne uprave, odnosno JLP(R)S-a ako odobri isplatu neprofitnoj organizaciji koja nije upisana u Registar neprofitnih organizacija.

 

Davanje donacija mora biti predviđeno dokumentom plana. 

 

Stoga prije zaključenja ugovora o donaciji i samih isplata donacija treba provjeriti je li neprofitna organizacija upisana u Registar. Podaci iz Registra dostupni su na ovoj poveznici: https://banovac.mfin.hr/rnoprt/.

 

Isto tako treba upozoriti na novu zakonsku odredbu koja je propisana izmjenama i dopunama Zakona o proračunu s početka 2015., prema kojoj proračuni i proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom (ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti, osim ako Zakonom o proračunu nije drugačije propisano). Za nepridržavanje ove odredbe (iz čl. 44. st. 1. Zakona o proračunu) propisane su i kaznene odredbe za prekršaje pravne osobe te odgovorne osobe proračuna i proračunskog korisnika (u čl. 124. toč. 8. i čl. 125. toč. 10.). Stoga na kraju još jednom ističemo da je prije isplate donacija neprofitnim organizacijama potrebno da to bude planirano proračunom odnosno financijskim planom (kao i svaki drugi rashod). 


< NATRAG